پیشنهادات

رابطه متقابل کره جنوبی در 10 فوریه 2023 بازده

(%) جلسه (%) رفتن (BP)

سل یک ساله 3.
451 3.
460 -0.
9

سل دو ساله 3.
479 3.
485 -0.
6

TB 3 ساله 3.
398 3.
401 -0.
3

سل 10 ساله 3.
365 3.
362 + 0.
3

MSB 2 ساله 3.
454 3.
462 -0.
8

CB 3 ساله (AA-) 4.
231 4.
254 -2.
3

CD 91 روزه 3.
470 3.
460 +1.
0

(END)