پیشنهادات

35 اشتباه سواری چونگجو

CHUNGJU، کره، 13 آوریل (یونهاپ) -- یک مربی چونگجو، استان چونگ چئونگ، هر 35 نفر از اعضای هیئت مدیره، گردشگران، پنجشنبه را مجروح کرد.

این شانس نزدیک ساعت 6:05 بعد از ظهر رخ داد.
Suanbo-myeon، شهر.

به بیمارستان منتقل شدند.

و راهنما، 33 نفر تبعه یافت شدند.

در حال بررسی حادثه بودند.
.

یک چرخ دستی در 13 آوریل 2023، چونگجو، استان چونگ چئونگ، بر روی ایستگاه چونگ چئونگ می‌افتد.
(عکس فروش نمی رود) (یونهاپ)

jaeyeon.
woo@yna.
co.
kr
(END)