پیشنهادات

قرارداد ضمنی کره جنوبی بازدهی 24، 2023

(%) Session(%) stand-in (BP)

TB 1 ساله 3.
285 3.
290 -0.
5

TB 2 ساله 3.
249 3.
290 -4.
1

TB 3 ساله 3.
160 3.
206 -4.
6

سل 10 ساله 3.
210 3.
266 -5.
6

MSB 2 ساله 3.
270 3.
315 -4.
5

3- سال CB (AA-) 3.
928 3.
970 -4.
2

CD 91 روزه هیچ

(END)