پیشنهادات

نرخ های بین بانکی کره (KORIBOR)

سئول، 23 (یونهاپ) -- نرخ های بین بانکی کره (KORIBOR) مناسب برای Yonhap Infomax، آژانس مالی یونهاپ، در ساعت 11:00 صبح

(%) (% )

1-W 3.
50 3.
50

1-M 3.
51 3.
51

2-M 3.
53 3.
53

3-M 3.
55 3.
55< /p>

6-M 3.
62 3.
62

12-M 3.
62 3.
61
(END)