پیشنهادات

(اورژانس) کره جنوبی 9 مورد مرگ ناشی از کووید-19 را گزارش می دهد که 34318 نفر است: KDCA