پیشنهادات

نرخ های بین بانکی کره (KORIBOR)

سئول، 13 فوریه (یونهاپ) -- نرخ های بین بانکی کره (KORIBOR) با چه قیمتی به وسیله Yonhap Infomax، آژانس مالی و ستون فقرات یونهاپ، در ساعت 11:00 صبح

(%) ( ٪

1-W 3.
50 3.
50

1-M 3.
50 3.
49

2-M 3.
49 3.
48

3-M 3.
49 3.
47

6-M 3.
55 3.
54

12-M 3.
59 3.
58
(END)